Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki

Pracownia została utworzona w roku 2002. Współpracuje z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Pracownią Badań nad Kulturą Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego i organizuje konferencje, a także wspólne przedsięwzięcia badawcze.

W roku 2015, 12-13 czerwca, Pracownia, jako jednostka organizacyjna Instytutu Polonistyki Stosowanej, zorganizowała wraz z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego konferencję międzynarodową Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań / The Classical and Contemporary Rhetoric: Fields and Research Perspectives, por. „Forum Artis Rhetoricae” nr 2 (41) 2015, s. 73-85.

Pracownia wydaje druki zwarte, por. seria Studia i Materiały, oraz druki ciągłe – kwartalnik Forum Artis Rhetoricae.

Seria Studia i Materiały

 • Retoryka i badania literackie: Rekonesans, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. UW, Warszawa 1997 [publikacja ukazała się jeszcze poza serią]
 • Adrian Jakuboze, Maria E. Pobieżyńska, Michał Zaczek. Baśni – Oralność – Zagadka: Studia, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2007 [tom 1]
 • Rhetorica Regina Artis Scientiaeque, red. Sławomir Górzyński, Wyd. DiG, Warszawa 2011 [publikacja ukazała się poza serią]
 • Walter Joost, Wendy Olmsted. Red., Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne, tł. zbiorowe, red. wyd. polskiego Jakub Z. Lichański, Wyd. ŁośGraf, Warszawa 2012 [Publikacja ukazała się poza serią]
 • Michał Grabowski, Spisek Michała Chrościeńskiego „Opisanie ciekawe Gór Tatrów” jako pierwszy przewodnik tatrzański, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2013 [tom 2]
 • Kinga Dobrowolska, Budowniczy złotych mostów: Leśmian i retoryczna krytyka metafor, red. Jakub Z. Lichański, Wyd. DiG, Warszawa 2014 [tom 3]

Kwartalnik Forum Artis Rhetoricae

Pismo ukazuje się od roku 2004. Redakcji pisma udało się nawiązać kontakty zarówno z badaczami ze wszystkich ośrodków, w których prowadzone są badania nad retoryką w Polsce, jak i z badaczami z USA – są także w składzie Redakcji – jak i z Ukrainy.

Udało się także przygotować numery specjalne, które przyniosły informację nt. działalności katedr retoryki w uniwersytetach: łódzkim, por. nr 42 (2015) oraz poznańskim, por. nr 46 (2016).

Spośród wydanych dotąd numerów warto zwrócić uwagę na następujące:

 • Nr 7 (2006) Retoryka i ekonomia
 • Nr 8–9 (2007) Retoryka i religia [całość w języku angielskim]
 • Nr 10–11 (2007) Retoryka i nauka
 • Nr 12–13 (2008) Nowa retoryka (Chaim Perelman et rhetorica nova)
 • Nr 14–15 (2008) Retoryka i historia
 • Nr 16–17 (2009) Retoryka i jej historia
 • Nr 18–19 (2009) Retoryka i komunikacja publiczna
 • Nr 20–21 (2010) Retoryka i media
 • Nr 22–23 (2010) Retoryka i krytyka retoryczna
 • Nr 24 (2011) Retoryka i sztuka / Rhetoric And Arts
 • Nr 25 (2011) Retoryka i przemiany kultury / Rhetoric And Cultural Transformations
 • Nr 26 (2011) Retoryka i polemika polityczna / Rhetoric And Political Polemics
 • Nr 27 (2011) Rhetoric Between Middle Ages And Renaissance
 • Nr 28 (2012) Retoryka i jej definicje / Rhetoric And Its Definitions
 • Nr 29 (2012) Retoryka i dzialanie polityczne / Rhetoric And Political Action
 • Nr 30 (2012) Linguistik Und Rhetorik – Geneseitige Wahrnehmung / Linguistics And Rhetoric – Reciprocal Perception
 • Nr 31 (2012) Persuasive Texte Als Objekt Linguistischer Reflexion / Persuasive Texts As An Object Of Linguistic Rflection
 • Nr 37 (2014) Zastosowania retoryki, cz. I / The Application Of The Theory Of Rhetoric, Part I [Zeszyt Dedykowany Prof. Henrykowi Podbielskiemu]
 • Nr 38 (2014) Zastosowania retoryki, cz. II / The Application Of The Theory Of Rhetoric, Part 2
 • Nr 40 (2015) Retoryka w Polsce: wiek XVII, Cz. 1 / History Of Rhetoric In Poland: 17th Century: Part I
 • Nr 41 (2015) Najnowsze badania retoryczne, Cz. I / The Newest Rhetorical Research, Part I
 • Nr 42 (2015) Retoryka jako narzędzie w badaniach tekstów prawnych i dziennikarskich, Część I / Rhetoric As A Tool In The Studies Of Legal And Journalistic Texts, Part I – tu informacja o pracach Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Nr 43 (2015) Licentia rhetorica / Rhetorical License [zeszyt dedykowany Prof. Tadeuszowi Zgółce]
 • Nr 44 (2016) Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej / Rhetoric And History In The Commenwelth
 • Nr 45 (2016) Retoryka współczesna: perspektywy badań/ Contemporary Rhetoric: Research Perspectives
 • Nr 46 (2016) Retoryka, pragmalingwistyka, dziennikarstwo / Rhetoric, Pragmalinguistics, And Journalism – tu informacja o pracach Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Nr 47 (2016) Retoryka i edukacja: Część I / Rhetoric And Education: Part I