Konferencje

Zaproszenie na konferencję naukową
pt. Retoryka wartości

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną.

Zachęcając do wzięcia udziału w konferencji, pragniemy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

    • retoryczny wymiar krytyki w nauce, polityce, religii, sztuce, edukacji itp.;
    • literatura i filozofia jako genus demonstrativum – kształtowanie wartości w słowie; literatura panegiryczna; etyka cnót i wzorów osobowych w literaturze i filozofii przedoświeceniowej;
    • gatunki retoryki celebracyjnej: użytkowe (powitania, pożegnania, kondolencje, mowy weselne, pogrzebowe, gratulacje, toasty, laudacje itp.); konkursowe: popisy oratorskie, debaty szkolne;
    • wielkie mowy popisowe w historii (politycy, artyści, uczestnicy TED Talks itp.);
    • nienawiść w kulturze vs dobro w kulturze – tematy debaty publicznej;
    • retoryka (anty-)wartości a wyzwania współczesnego świata (terroryzm, kryzys migracyjny, ekologia itp.);
    • krytykowanie vs afirmowanie w mediach: gatunki, argumenty, problemy odbioru;
    • kształtowanie wizerunku osób, instytucji w mediach; szczerość a konwencja w obszarze PR;
    • retoryka epideiktyczna w erze postprawdy;
    • od populizmu demokracji ateńskiej do populizmów naszego wieku – uwarunkowania sytuacyjne, argumentacja, emocje, wartości;
    • polityczna poprawność: kulturowo-retoryczne uwarunkowania;
    • tabu: retoryka tego, co niewyrażane;
    • etyka słowa, etyka obrazu, etyka działania;
    • wartości a płeć;
    • wizualizacja wartości.
    1. REJESTRACJA I TERMINY

Propozycje referatów należy nadesłać, wypełniając formularz rejestracyjny.

Kalendarium
Do 15.10.2017 Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia) poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.retoryka.edu.pl.
Do 22.10.2017 Decyzja o przyjęciu referatów.
Do 31.10.2017 Wniesienie opłaty konferencyjnej (350 zł; członkowie PTR z terminowo opłaconą składką – 200 zł).
Do 31.01.2018 Przesłanie tekstu do publikacji. O druku tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.

 

    1. PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja rozpoczyna się w czwartek (23.11) orientacyjnie o 9.30, kończy w piątek (24.11) orientacyjnie o 16.00. Mamy nadzieję, że pozwoli to wszystkim uczestnikom na przyjazd do Warszawy i powrót do domu bez konieczności rezygnacji z części obrad. Warunkiem uwzględnienia referatu w programie jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

    1. OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata wynosi 350 zł. Dla członków PTR, którzy mają opłaconą tegoroczną składkę – 200 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady, poczęstunek na zakończenie 1. dnia obrad. Przypominamy, że opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegu.

    1. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, prosimy o wniesienie opłaty na konto:

Polskie Towarzystwo Retoryczne

    1. Oboźna 8, 00-332 Warszawa

mBank 30 1140 1010 0000 3714 4300 1001

tytułem: opłata konferencyjna IMIĘ i NAZWISKO uczestnika konferencji.

    1. b) Osoby, które nie potrzebują faktury (nie rozliczają się z uczelnią), prosimy o wniesienie opłaty na konto:

Polskie Towarzystwo Retoryczne

    1. Oboźna 8, 00-332 Warszawa

mBank 30 1140 1010 0000 3714 4300 1001

tytułem: darowizna na rzecz PTR.

    1. MIEJSCE OBRAD

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala nr 1.007.

Zobacz na mapie. Połączenia komunikacji miejskiej: www.warszawa.jakdojade.pl.

    1. PUBLIKACJA

Planowane jest wydanie monografii w wydawnictwie uniwersyteckim. Na przygotowane według wytycznych redakcyjnych teksty czekamy do 31.01.2018 roku. Instrukcja wydawnicza zostanie przesłana w osobnej korespondencji. O opublikowaniu tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.


Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Modrzejewska – sekretarz e.modrzejewska@uw.edu.pl

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Dariusz Rott,Uniwersytet Śląski
Prof. Cezar M. Ornatowski, Uniwersytet San Diego
Dr hab. Joanna Partyka, IBL Polska Akademia Nauk
Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski
Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski