Zakład Retoryki i Mediów

Działalność Zakładu Retoryki i Mediów dotyczy trzech obszarów: badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego. Prowadzone badania koncentrują się wokół zjawisk z obszaru literatury i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, a także teorii i praktyki retorycznej. Zakład skupia badaczy reprezentujących różne nurty dyscyplinarne i podejścia metodologiczne. Prowadzone są badania z zakresu historii i teorii retoryki (J. Z. Lichański), narracji w kulturze i literaturze oraz antropologii literatury popularnej (J. Z. Lichański, A. Szurek, P. Lehr-Spławiński), genologii retorycznej (A. Budzyńska-Daca), związków literatury, mediów i kultury popularnej (P. Lehr-Spławiński, A. Szurek), medialnych użyć języka, postlingwistyczności (P. Lehr-Spławiński), retoryki sporu politycznego (A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska), retoryki wizualnej (A. Szurek, E. Modrzejewska, A. Budzyńska-Daca), retoryki cyfrowej (A. Szurek, E. Modrzejewska), dydaktyki retoryki (A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska), związków tradycji literackiej i filmowej, filmu dokumentalnego (K. Kopczyński), edukacji mediów (K. Kopczyński, P. Lehr-Spławiński), przekładu intersemiotycznego, przekładu w mediach (M. Ślarzyńska).

Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria naukowe poświęcone tematom ich badań, a także wykłady i warsztaty w ramach specjalizacji medialnej. Uczestniczą też w otwartym seminarium pt. Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, które odbywa się cyklicznie w ciągu roku akademickiego.

Specjalizację Filologia dla mediów studenci polonistyki mogą wybrać, będąc na drugim roku studiów. Koordynatorem i pomysłodawcą specjalizacji medialnej jest doc. dr Piotr Lehr-Spławiński.

Z Zakładem związana jest Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki kierowana przez prof. Jakuba Z. Lichańskiego. W ramach działalności Pracowni wydawany jest recenzowany kwartalnik naukowy Forum Artis Rhetoricae, poświęcony badaniom z zakresu retoryki. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Jakub Z. Lichański.

Trzeci obszar działań obejmuje szeroką sferę aktywności na rzecz popularyzacji nauki, współpracy ze studentami w projektach badawczych i organizacyjnych poza ramami zajęć dydaktycznych. Z Zakładem związane są dwa koła naukowe: medialne i filmowe. Studenci specjalizacji medialnej mogą publikować swoje teksty na tej platformie internetowej, uczestniczą także w projektach naukowych inicjowanych przez pracowników Zakładu.