Przedmioty w ramach specjalizacji Filologia dla mediów (studia I stopnia)

Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1)


Poetyka reklamy

Zajęcia z poetyki reklamy polegają na kompozycyjnej analizie praktyki reklamowej. Ćwiczy się na nich dyskurs odwołujący się do filologicznych umiejętności w odniesieniu do wielokodowych przekazów perswazyjnych. W ich wyniku powstaje typologia uogólniająca główne sytuacje kompozycyjne w reklamie. Uczestnicy tych zajęć uprawiają tzw. polonistykę stosowaną, dołączając do różnych kierunków w badaniu reklamy perspektywę filologiczną. W analizach prowadzonych w tym duchu reklama traktowana jest jak każda inna praktyka kultury popularnej. Uczestnicy zajęć z poetyki reklamy zyskują unikatowe kompetencje, bardzo przydatne w branży reklamowej.

Zajęcia prowadzą: Piotr Lehr-Spławiński

Język w mediach

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, w czasie których studenci mają okazję dyskutować na wybrane tematy dotyczące szeroko pojętego języka mediów – nie tylko w wymiarze lingwistycznym, lecz także psychologicznym czy medioznawczym. Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim poszerzyć świadomość dotyczącą uczestniczenia człowieka we wszechogarniającej mediatyzacji życia oraz wyposażyć słuchaczy w podstawowe narzędzia umożliwiające krytyczny odbiór różnorodnych przekazów medialnych. Dyskusja ogniskuje się wokół zagadnień takich jak: psychologiczne aspekty odbioru mediów (czy i w jakim stopniu współczesny człowiek jest jednostką mediatyzowaną?, w jaki sposób cyfrowi imigranci mogą znaleźć wspólny język z cyfrowymi tubylcami?, czym są kompetencje medialne?); genologia medialna (jak rozpoznawać i interpretować nowe gatunki medialne?); perswazja i manipulacja (jakimi środkami posługują się media, aby wpływać na odbiorców?, jak media kreują medialne obrazy świata?); odmiany i style polszczyzny wykorzystywane w przekazach medialnych (jak media wpływają na zachowania komunikacyjne odbiorców?, jak zachowania komunikacyjne odbiorców wpływają na media?).

Zajęcia prowadzą: Magdalena Trysińska

Język filmu

Terminem „język filmu” określa się zespół wszystkich środków wyrazu, jakimi dysponuje kino, oraz sposoby ich łączenia i system reguł organizujących wypowiedź filmową. Opierając się na analizie przykładów, zapoznajemy się wstępnie z regułami inscenizacji filmowej i montażu. Znajomość warsztatu filmowego jest przydatna w pracy nad tworzeniem wszelkiego rodzaju przekazów audiowizualnych, a także przy lekturze (hermeneutyce) dzieł filmowych.

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Kopczyński

Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR

Prowadzący już wkrótce doda opis.

Retoryka w komunikowaniu publicznym

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Retorykę wykorzystuje się tu jako narzędzie do badania i konstruowania tekstów. Analizujemy wypowiedzi z przestrzeni publicznej (wielkie mowy polityków, artystów, działaczy społecznych) i tworzymy  teksty, które mogłyby w przestrzeni publicznej zaistnieć. Studenci mogą kształcić swoje umiejętności w zakresie konstruowania wypowiedzi publicystycznych poprzez przygotowywanie przemówień dla znanych osobistości i/lub własnych wypowiedzi dotyczących idei, które chcieliby promować. Każdy może sprawdzić także swój potencjał retoryczny, tworząc wypowiedzi autoprezentacyjne w formie wideo-CV.

Zajęcia prowadzą: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Agnieszka Szurek

 

Przegląd zawodów medialnych


Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy

Nowoczesne spojrzenie na film uwzględnia perspektywę producencką i rynkową. Film powstaje bowiem w ramach określonego budżetu, w relacji z konkretną, zamierzoną widownią i jest przez tę widownię oceniany. Na zajęciach poznajemy podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem filmu (finansowanie, etapy produkcji, tworzenie ekipy) i jego dystrybucją.

Zajęcia prowadzą

Rynek reklamy i PR

Zajęcia dają wgląd w zasady funkcjonowania branży reklamowej i PR oraz pozwalają studentowi poznać własne możliwości w kontekście ewentualnego podjęcia pracy w komunikacji marketingowej.Uczestnicy nabywają podstawową wiedzę dotyczącą nowoczesnego pojmowania marki oraz sposobów jej komunikowania, poznają różne metody i kanały promocji produktów, usług czy instytucji oraz rozpoznają kompetencje potrzebne do pracy w świecie reklamy i PR. Studenci nauczą się rozróżniania kluczowych graczy uczestniczących w procesie komunikacji marketingowej oraz rozpoznawania ich kompetencji, a także będą mieli szansę opanować elementy słownictwa używanego w branży. Zaliczenie zajęć obejmuje próbę skonstruowania własnego projektu promocyjnego według wcześniej omawianego algorytmu realizacji takich działań.

Zajęcia prowadzi: Bohdan Pawłowicz

Rynek wirtualny

Podczas zajęć studenci poznają zasady budowy i kształtowania kompozycji w obrazie dwuwymiarowym i trójwymiarze, w przestrzeni rzeczywistej, multimedialnej i wirtualnej (czasoprzestrzeni). Prezentowane są wybrane przykłady najwybitniejszych zjawisk w sztuce mediów elektronicznych i interaktywnych, przykłady najlepszych stron internetowych, logotypów, projektowania plakatów książek, przykłady i zastosowania nowoczesnego layoutu w sieci, zasady kreowania nowoczesnej marki. Uczestnicy zapoznają się z językiem wizualnym mediów elektronicznych oraz językiem komunikacji wizualnej artefaktów. Program obejmuje zadania projektowe i artystyczne. Studenci przygotowują pracę pisemną, która przedstawia wiedzę zgromadzoną na temat zjawiska czy obiektu, koncepcję i sposoby realizacji projektu, motywacje, inspiracje.

Zajęcia prowadzi: Elżbieta Barbara Pawłowska

Krytyka tekstu reklamowego

Na zajęciach z krytyki reklamy ćwiczy się umiejętności interpretacji reklamy w kategoriach tematologicznych. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia sztuki w reklamie, cielesności, tabu i ich naruszeń. Zajęcia z krytyki reklamy dostarczają ich uczestnikom narzędzi i argumentów w sporze o artystyczność reklamy jako gatunku w punkcie wyjścia nieartystycznego. Pierwszym krokiem zmierzającym do tego jest świadome wydobycie reklamy z kontekstu użytkowo-rynkowego i poddanie jej procedurom właściwym krytyce sztuki czy literatury. Szczególną atrakcyjność ujawnia pod tym względem reklama pożytku społecznego (tzw. reklama społeczna). To tu właśnie polonistyczni słuchacze naszej specjalizacji mają oczywiste możliwości i kompetencje.

Zajęcia prowadzi: Piotr Lehr-Spławiński

Warsztaty z negocjacji

Zajęcia te mogą pomóc studentom w rozwijaniu umiejętności negocjacyjnych, których wymaga praca w mediach. Podstawowe formy warsztatowe, w których biorą udział, obejmują analizy argumentacji, interakcje szkoleniowe i pisanie scenariuszy negocjacyjnych. Gry negocjacyjne pozwalają studentom na sprawdzenie zdolności operowania argumentami w sytuacji rozbieżnych poglądów czy interesów stron. Scenariusze negocjacyjne są dobrane tak, aby odpowiadały praktykom zawodowym związanym z pracą w mediach.

Zajęcia prowadzi: Agnieszka Budzyńska-Daca

Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2)


Wprowadzenie do nauki o mediach

Nauka o mediach bada uciekający przedmiot – obecnie media rozwijają się szybciej od niej. Podczas seminaryjnego wykładu wykorzystujemy aparat pojęć, którymi nauka o mediach się posługuje, omawiamy najważniejsze prace medioznawcze i teorie rozwoju mediów. Poświęcamy uwagę istotnym faktom z historii mediów, a także dyskutujemy o problemach ważnych dla polskich mediów współcześnie.

Zajęcia prowadzą: Krzysztof Kopczyński, Anna Perzyńska

Literackie konteksty Internetu

Tematyka zajęć obejmuje różne sposoby funkcjonowania literatury (oraz ogólniej – kultury) w środowisku internetowym. Przybliżone zostają pojęcia liternetu oraz aktywnego odbioru. Studenci dowiedzą się, czym różni się literatura sieci od literatury w sieci, zapoznają się ze specyfiką życia literackiego toczącego się w sieci i poznają podstawowe rodzaje tekstów, jakie można znaleźć w środowisku internetowym (m.in. hiperteksty, blogi, gry tekstowe, fanfiki, mashupy i in.). Formuła zajęć (ćwiczenia) umożliwia wymianę doświadczeń i otwartą dyskusję na tematy poruszane podczas kolejnych spotkań.

Zajęcia prowadzą: Anna Perzyńska, Adriana Brenda

Prawo w mediach

Prowadzący już wkrótce doda opis.

Warsztaty medialne (do wyboru jeden)


Retoryka i krytyka medialna

Po ćwiczeniach poświęconych retoryce w komunikowaniu publicznym studenci biorą udział w cyklu warsztatowym, w którym stawiamy na krytyczne myślenie oraz dostrzeganie i nazywanie tego, co we współczesnych przekazach medialnych ma potencjał przekonywania. Studenci twórczo analizują wybrane teksty i obrazy, a najlepsze prace mają szansę zostać opublikowane.

Zajęcia prowadzi: Ewa Modrzejewska

Twórcze pisanie

Warsztatowe zajęcia z twórczego pisania wprowadzają swoich uczestników w arkana akademickiej już dyscypliny naukowej. Ma ona swoją historię (głównie na amerykańskich uniwersytetach) i bardzo przekonującą teraźniejszość już po obu stronach Atlantyku, np. w Wielkiej Brytanii. W Polsce ciągle jeszcze uchodzi za przejaw pewnego rodzaju ekstrawagancji. Przyszłość twórczego pisania jest w rękach uczestników tych zajęć. Uczestnicy warsztatów wykorzystują sprawdzone w praktyce tej dyscypliny ćwiczenia. Pozwalają im one wytworzyć lub wzmocnić umiejętność pisania tekstów okolicznościowych lub na zamówienie, niezależnie od kapryśnej weny czy płochliwego natchnienia. Własna twórczość uczestników zajęć wykorzystuje wyniki aktualizacji form i gatunków literackich (głównie wersyfikacyjnych). Najlepsze teksty w różnych kategoriach będziemy – za zgodą autorów – publikować.

Zajęcia prowadzi: Piotr Lehr-Spławiński

Translatorski

Zajęcia są poświęcone praktycznemu tłumaczeniu tekstów z różnego rodzaju mediów (artykułów prasowych, stron internetowych, memów, infografik, materiałów popularnonaukowych). Tłumaczymy przede wszystkim z języka angielskiego na polski, chociaż możliwe są też ćwiczenia w przekładzie z polskiego na angielski lub inny język. Główne tematy poruszane podczas warsztatów to: błędy w tłumaczeniu i sposoby ich unikania, porównywanie różnych przekładów tego samego tekstu, framing (ramowanie), praca nad doskonaleniem własnych tłumaczeń. Na każde zajęcia uczestnicy przygotowują wyznaczone zadanie (np. redakcję tekstu, tłumaczenie, wskazanie błędów); podczas warsztatów prace te są omawiane. Rodzaj i tematyka tekstów są zazwyczaj bardzo różnorodne: od artykułów popularnonaukowych do przepisów kulinarnych i od stron internetowych instytucji kultury do dowcipów. Dokładny zakres materiału i dobór przykładów jest za każdym razem ustalany z uczestnikami i dopasowywany do ich potrzeb i zainteresowań.

Zajęcia prowadzi: Agnieszka Szurek

Autora mediów społecznościowych

Prowadzący już wkrótce doda opis.

Przegląd zawodów medialnych 2


Rzecznik prasowy

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności kształtowania pozytywnego wizerunku swojej instytucji. Student nauczy się, jak profesjonalnie zarządzać informacją, jak postępować w sytuacjach kryzysowych i przedstawiać w mediach stanowisko reprezentowanego organu tak, by dotrzeć z właściwym przekazem do odpowiednich adresatów oraz w sposób proaktywny i reaktywny prowadzić komunikację ze społeczeństwem.

Zajęcia prowadzi: M. Karczyński

Rynek edukacji medialnej

Prowadzący już wkrótce doda opis.

Kształtowanie wizerunku publicznego

Prowadzący już wkrótce doda opis.

Emisja głosu

Zajęcia przygotowują studentów do wszechstronnej i kompetentnej pracy głosem. Aby świadomie i poprawnie posługiwać się językiem mówionym, konieczne jest poznanie prawideł mówionej polszczyzny, jak również techniki mowy i reguł odpowiadających za wyrazisty przekaz. Wszystkie zasady fonetyczne – tempo, akcent, intonacja – dają zatem podstawę do świadomego operowania głosem w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych i stanowią część ogólnej kultury języka. Podczas zajęć studenci szczegółowo opanowują podstawowe zasady tworzenia głosu, jak również donośnego mówienia. Podstawą są ćwiczenia oddechowe, emisyjno-rezonacyjne, relaksacyjne oraz ćwiczenia eliminujące tremę. Jednocześnie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat korelacji stanu napięcia i rozluźnienia a używaniem aparatu mowy. Dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych i ćwiczeń dykcyjnych, które kształtują nawyk wyrazistego i estetycznego mówienia. Podczas indywidualnej pracy jest możliwe korygowanie i eliminowanie wad wymowy oraz wszelkich odstępstw od kanonu sztuki żywego słowa. Ważną częścią zajęć jest głośne czytanie tekstów publicystycznych i beletrystycznych.

Zajęcia prowadzą: Jolanta Jaszczuk

Scenariusze dzieł filmowych

Jakie teksty mogą być przydatne przy produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych? Czy ich pisanie jest sztuką, a twórcy artystami, czy rzemiosłem, którego można się nauczyć dzięki systematycznym ćwiczeniom? Jakie reguły rządzą publicznymi prezentacjami projektów filmowych? Na zajęciach rozważamy te problemy teoretycznie, analizujemy przykłady z różnych gatunków i tworzymy własne propozycje.

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Kopczyński