Mezinárodní konference

By | Tuesday August 11th, 2020

Mezinárodní konference

Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry,
komunikační strategie, mediální obrazy


Seminář aplikované rétoriky Fakulty polonistických studií Varšavské univerzity a Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vás zvou k účasti na
mezinárodní vědecké konferenci Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry,
komunikační strategie, mediální obrazy, která se bude konat ve dnech 23.–24. listopadu
2020 formou on-line setkání.
Myšlenka mezinárodní konference vznikla v rámci spolupráce vědců působících na obou
univerzitách během zkoumání problematiky předvolebních diskurzů v Polsku a Česku.
Rozdíly a analogie ve způsobu komunikace polských a českých politiků se ukázaly být
natolik zajímavé, že chceme k diskusi přizvat i další badatele, kteří se věnují nejen analýze
předvolebních aktivit, ale také šířeji chápanému politickému diskurzu v komparativní
perspektivě.
Konference si klade za cíl diskutovat o tématech souvisejících s politickou komunikací v
Polsku a Česku, definovat rozdíly a analogie v předvolebních zvyklostech politických a
mediálních kruhů v obou zemích, stejně jako upozornit na analogie a rozdíly ve způsobu
zapojení občanů do rozhodovacích procesů nebo v komunikaci mezi politiky a občany. V
této souvislosti je obzvláště zajímavá problematika žánrů veřejné komunikace, mediálního
obrazu politiků a komunikačních strategií objevujících se v průběhu více než třiceti let
demokratické transformace.
Klíčová je pro nás komparativní perspektiva, a to jak z diachronního, tak synchronního
pohledu, stejně jako interdisciplinární přístup umožňující analýzu politické komunikace z
hlediska diskursivní a rétorické kritiky nebo lingvistické, politologické a marketingové
metodologie.
Období posledních třiceti let demokratické transformace v obou zemích přineslo různorodé dominantní politické doktríny, společenské ideologie i mediální a komunikační standardy.

Tato oblast proto otevírá široké výzkumné pole. K diskusi navrhujeme následující témata:

• předvolební komunikace transformačního období v Polsku a Česku
• rétorika a politika v Polsku a Česku
• řečníci, vůdci, symboly v politickém diskurzu
• tváře propagandy v české a polské veřejné komunikaci
• proměny předvolebních žánrů: debata, reklamní spot, volební slogan, billboard
(politický plakát), kandidátní listina, tisková konference, zahájení volební kampaň
• poslední volby v obou zemích: nové žánry v nových médiích (mem, tweet, blog,
web, žánry na kanálu YouTube, žánry na sociálních sítích)
• volební kampaně na sociálních sítích v Polsku a Česku
• mediální obraz politiků
• Internet v předvolebním diskurzuTento seznam nevyčerpává možné výzkumné směry, je pouze inspirací pro individuální
bádání v dané oblasti. Uvítáme tvůrčí rozšiřování a transformací navrhovaných témat.

Organizační výbor:

 • Doc. Agnieszka Budzyńska-Daca (UW)
 • Mgr. Renata Rusin Dybalska, Ph.D. (UK)
 • Mgr. Agnieszka Szurek, Ph.D. (UW)
 • Mgr. Ewa Modrzejewska, Ph.D. (UW)
 • Mgr. Tomasz Rawski (UW) – sekretář

Patronát

 • Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Děkan Fakulty polonistických studií Varšavské Univerzity
 • Polská rétorická společnost

Partner projektu

 • Polský institut v Praze
 • České centrum ve Varšavě

REGISTRACE A TERMÍNY
Návrhy tématu příspěvku je nutné zaslat pomocí registračního formuláře
https://forms.gle/fgUsVTnXKMgWQHGn7

Kalendárium

 • 31. října 2020 Přihlášení návrhu tématu příspěvku (délka prezentace max.15 minut) prostřednictvím registračního formuláře.
 • 05. listopadu 2020 Potvrzení účasti na konferenci.
 • 15. listopadu 2020 Zaslání multimediální prezentace nebo anotace příspěvku, pokud
  si účastník vybere formu bez prezentace (max. 2 000 slov)
 • 31. ledna 2021 Zaslání textu k publikaci. Text bude publikován v monografii po recenzním schválení.

Recenzovaná monografie bude v elektronické podobě a volně přístupná publikována
nakladatelstvím Varšavské univerzity. Texty příspěvků mohou být zasílány polsky nebo
česky.
Bude možné a doporučené přiložit k článkům multimediální materiály – citace podle
autorského práva (fotografie, odkazy na zvukové a video nahrávky).