Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej retoryka-media.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12 .
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki
Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
Serwis posiada treści w języku innym niż podstawowy język strony i nieoznaczone znacznikiem języka.
Pozostałe elementy sterujące strony
Elementy rozwijalne menu głównego są pomijane podczas nawigacji za pomocą klawiatury.
Elementy klikalne
Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
Wyszukiwanie w serwisie
Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Alternatywne opisy dla grafiki
Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
W serwisie występują ilustracje będące odnośnikami zaopatrzone w nadmiarowe, potrójne opisy.
Kontrasty i kolorystyka strony
Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
Widoczność fokusa klawiatury
Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
Serwis posiada odnośniki, które nie zostały wyróżnione.
Walidacja HTML/CSS
W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe
Na stronie retoryka-media.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Agnieszka Szurek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: agnieszka.szurek@uw.edu.pl, telefon 55 20 374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Opis w przygotowaniu